ยินดีต้อนรับ Mr./Ms. Guest

ข้อตกลงการใช้

ข้อ 1

ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ข้อตกลงต่อไปนี้ใช้สำหรับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ (ต่อไปจะเรียก "บริการของเรา") ของ "ドン・キホーテ" (ต่อไปจะเรียก "เว็บไซต์ของเรา") เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดำเนินการโดยบริษัท Don Quijote Co., Ltd. (ต่อไปจะเรียก "บริษัทของเรา")

ข้อ 2

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเหมาะสม ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (นโยบายความเป็นส่วนตัว) ที่เกี่ยวข้องกับ "ドン・キホーテ" เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าออนไลน์ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นสำคัญ

ข้อ 3

สมัครสมาชิก
 1. ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าและใช้บริการของเรา จำเป็นต้องสมัครสมาชิก
 2. ลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิก จำต้องยอมรับข้อตกลงของเรา และดำเนินการสมัครสมาชิกตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ (ต่อไปจะเรียก สมาชิกลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกว่า "สมาชิก") ลูกค้าผู้ประสงค์เป็นสมาชิกต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกด้วยตัวเอง ไม่รับการลงทะเบียนผ่านตัวแทน นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เท่านั้น สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง จึงจะสามารถใช้บริการของเราได้
 3. เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงแต่ละข้อตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติการลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ตามความเหมาะสม
  1. กรณีที่เคยถูกบอกเลิกเป็นสมาชิก เนื่องจากละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการมาก่อน
  2. ตรวจพบข้อความเท็จในเนื้อหาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
  3. เคยละเมิดข้อตกลง ไม่ส่งคืน/เปลี่ยน/ไม่สามารถรับสินค้า หรือปฏิเสธการรับสินค้าเป็นเวลานาน, หน่วงเวลาการชำระเงินโดยไม่มีเหตุผลอันควร ต่อบริการที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรามาก่อน
  4. เคยกระทำการต้องห้ามตามข้อตกลง
  5. ทางบริษัทของเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม เนื่องจากการจัดการ และการสนับสนุนบริการของเรา มีผลต่อการอนุมัติการลงทะเบียนอื่นๆ
 4. หากสมาชิกเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ลงทะเบียน ทางเราจะตอบสนองจัดการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอนของบริษัท หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกได้แก้ไขข้อมูลดังกล่าวนี้ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ข้อ 4

การจัดการ ID หมายเลขสมาชิก และ Password
 • 1.จัดการ และรักษาข้อมูล ID หมายเลขสมาชิก และ Password อย่างเคร่งครัด ไม่สามารถโอนแก่กัน หรือให้บุคคลอื่นยืมใช้ ใช้ ID หมายเลขสมาชิก และ Password เพื่อยืนยันสมาชิกภาพต่อบริษัทของเรา
 • 2.สมาชิกไม่ระวังการใช้งาน ID หมายเลขสมาชิก และ Password จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อ หรือ หรือจากการใช้ของบุคคลอื่น สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ 5

ระงับการใช้ ยกเลิกเป็นสมาชิก
หากสมาชิกได้ถูกพิจารณาอย่างเหมาะสมตามรายการด้านล่างนี้ บริษัทของเราสามารถบอกเลิกสถานะความเป็นสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. ละเมิดข้อกำหนดในกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไข
 2. พบว่าเคยใช้บริการกับเรา และกระทำการอันมีลักษณะฉ้อโกง หรือมีพฤติกรรมการใช้ที่ส่อทุจริต
 3. พบข้อมูลอันเป็นเท็จในรายละเอียดการลงทะเบียน
 4. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม ควรยกเลิกสถานภาพสมาชิกด้วยเหตุอื่นๆ

ข้อ 6

บอกเลิกการเป็นสมาชิก

หากต้องการบอกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยเข้าไปตั้งค่าดำเนินการบอกเลิกการเป็นสมาชิกตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ของเรา

ข้อ 7

การใช้บริการของเรา
สมาชิกสามารถใช้บริการของเรา โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1
การกระทำต้องห้าม

สมาชิกสามารถใช้บริการของเรา ต้องกระทำการตามข้อตกลงตามรายการด้านล่างนี้ หากการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลที่สาม บริษัทสามารถเรียกค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสมาชิกได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสมได้

 1. ใช้ ID หมายเลขสมาชิก และ Password ไม่ถูกต้อง
 2. โอน หรือให้บุคคลอื่น ใช้ ID หมายเลขสมาชิก และ Password
 3. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกด้วยข้อมูลเท็จ
 4. กระทำการรบกวนการจัดการบริการของเรา โดยใช้ข้อมูลปลอมเพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างความเสียหายต่อเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งวิธีการอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการของเรา
 5. กระทำการอันมีลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์ของลูกค้าอื่น บุคคลที่สาม และบริษัทของเรา รวมทั้งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ
 6. ละเมิดทรัพย์สิน และความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอื่น บุคคลที่สาม และบริษัทของเรา
 7. ขู่กรรโชก ใส่ร้าย หมิ่นประมาทลูกค้าอื่น บุคคลที่สาม และบริษัทของเรา
 8. แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว แสดงท่าทีคุกคามลูกค้าอื่น และบุคคลที่สาม
 9. กระทำการที่ขัดต่อจารีตประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม
 10. มีพฤติการกระทำผิดทางอาญา
 11. แอบอ้างองค์กร หรือบุคคลที่สาม โดยใช้ที่อยู่อีเมลปลอม
 12. มีพฤติกรรมก่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลอื่น ๆ
 13. อื่นๆ เช่น ละเมิดกฎหมาย และพฤติกรรมอื่นๆ ในใกล้เคียงกัน
2
ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพถ่าย และดีไซน์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ รวมทั้งสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรวมถึงเจ้าลิขสิทธิ์ที่แท้จริง ลูกค้าต้องไม่ละเมิดสิทธิเหล่านี้ หากเกิดปัญหาอันสืบเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนด ลูกค้าจำต้องรับผิดชอบด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง และต้องไม่ก่อความไม่สะดวก หรือสร้างความเสียหายใดๆ ให้กับบริษัทของเรา

3
ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับข้อมูล เช่น อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า

4
ส่งคำสั่งซื้อ
 • กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก หลังจากยอมรับเงื่อนไขข้างต้นแล้ว กรุณาลงทะเบียนด้วยข้อมูลให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
 • หากลูกค้าต้องการสมัครสมาชิก กรุณาลงทะเบียนข้อมูลให้ครบถ้วน รวมทั้ง ID หมายเลขสมาชิก และ Password ที่ออกให้โดยบริษัทของเรา(สมัครสมาชิก)
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนประเทศ และภูมิภาคที่สนับสนุนการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ "ค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้า"
 • จัดการข้อมูลหมายเลขสมาชิก และ Password ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่สาม สมาชิกยินยอมที่จะรับผิดชอบผลทั้งหมด ที่เกิดจากการใช้ ID หมายเลขสมาชิก และ Password ของคุณทั้งหมด
 • โดยไม่คำนึงถึงวิธีการขนส่ง หรือวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าได้เลือก กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะโอนไปยังสมาชิก ในขณะที่สินค้านั้นถูกจัดส่งโดยผู้ขนส่งสินค้า
 • โดยไม่คำนึงว่าสินค้าได้ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนแล้วหริอไม่ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลของเหตุการณ์ นอกจากนี้ หากต้องการให้ทางบริษัทของเราส่งสินค้าซ้ำไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องอีกครั้ง จะคำนวณค่าใช้จ่ายตามต้นทุนจริงที่เกิดจากการขนส่งจริง และไม่สามารถระบุให้ส่งสินค้าไปยังตู้ปณ. (P.O.Box) ได้
 • ลูกค้าสมาชิกสามารถสั่งสินค้าได้สูงสุด 200,000 เยนต่อวัน ยอดเงิน 200,000 เยน เป็นยอดรวมราคาสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดส่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่อย่างใด
 • ในขณะสั่งซื้อสินค้าตามรายการสต็อกที่ปรากฎ แล้วเลือกลงตะกร้าสินค้า แต่ปรากฎว่าสินค้าหมดสต็อกลง ในขณะที่คุณกำลังชำระเงิน คุณไม่สามารถดำเนินการรายการต่อได้
 • ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้าสมาชิก ทางบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในขณะที่สินค้าถูกจัดส่ง การส่งอีเมล Order Confirmation เพื่อยืนยันการลงทะเบียนกับบริษัทของเรานั้น จะดำเนินการหลังจากที่คุณได้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกหลังจากที่ลงทะเบียนยืนยันแต่อย่างใด
 • แม้ว่าคุณได้ส่งอีเมล Order Confirmation แล้วก็ตาม จำนวนสินค้าที่มีในสต็อกจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนสินค้าที่แสดงผลบนหน้าจอเว็บไซต์ สินค้าบางส่วนอาจไม่มีของในสต็อก นอกจากนั้น สถานะสินค้าในสต็อกของเราอาจแตกต่างไปจากสถานะสินค้าในสต็อกของบริษัทอื่นๆ สินค้าเดียวกันนี้อาจมีของในสต็อกในเว็บไซต์อื่นๆ แต่อาจไม่มีของในสต็อกของเว็บไซต์ของเราได้
 • หากลูกค้าสั่งสินค้า แต่ปรากฎว่าสินค้าบางรายการไม่มีของในสต็อกต่อการชำระเงินในแต่ละรอบ ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ พร้อมจัดส่งสินค้าตามรายการเท่าที่มีของในสต็อก โดยหักจำนวนเงินค่าสินค้าที่ไม่มีของในสต็อกออก แม้สินค้าที่ไม่มีของในสต็อกนี้ได้รับการเติมเต็มในภายหลัง เราจะไม่ส่งสินค้ารายการนี้ คุณจำเป็นต้องทำรายการสั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • เมื่อได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาคำสั่งซื้อ (เช่น เปลี่ยนขนาด/สี/จำนวนสินค้า ฯลฯ) หรือเปลี่ยนที่อยู่ผู้รับสินค้า คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้
 • ทางเราจะส่งสินค้าหลังวันที่ได้รับคำสั่งซื้อไม่เกิน 9 วันทำการ สินค้าอาจถูกจัดส่งล่าช้า เนื่องจากข้อมูลคำสั่งซื้อ, สถานะของสต็อกสินค้า หรือช่วงเวลาที่จัดส่งสินค้า
 • ในขณะสั่งซื้อสินค้า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจเกี่ยวกับรายการสินค้าต้องห้ามนำเข้า หรือกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าในประเทศของผู้รับสินค้า นอกจากนั้น สินค้าที่ถูกส่งไปยังประเทศ หรือท้องถิ่นแล้วถูกยึด หรือต้องชำระภาษีเป็นเงินจำนวนมาก ทางบริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เราอาจไม่ส่งสินค้าไปยังประเทศที่ลูกค้าต้องการได้ในบางกรณี เช่น การส่งสินค้านั้นเข้าข่ายละเมิดข้อกฎหมายของประเทศนั้นๆ เราจะไม่คืนเงินค่าสินค้า และค่าขนส่งสินค้า
 • เพื่อความสะดวกในการจัดการ บริษัทของเราอาจจัดส่งรายการสินค้า โดยรวมคำสั่งซื้อสินค้าหลายรายการแล้วส่งไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทของเราจะไม่คืนเงินค่าขนส่งสินค้า ฯลฯ
 • บริษัทของเราเลือกส่งสินค้าด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนระหว่างประเทศ (EMS) หรือไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ทางเราจะเป็นผู้เลือกและดำเนินการจัดส่งตามความเหมาะสม ลูกค้าสมาชิกไม่สามารถเลือกได้
 • หากคุณกระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการใช้บริการ บริษัทของเราสามารถบอกเลิกข้อตกลงและการเป็นสมาชิก และรวมถึงใช้มาตรการที่จำเป็นได้
5
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้ากำหนดตามจำนวนสินค้าที่รวมกันในคำสั่งซื้อ บริการไปรษณีย์ด่วนระหว่างประเทศ (EMS) หรือบริการไปรณีย์ระหว่างประเทศนั้นได้รวมค่าขนส่งระหว่างประเทศ และค่าประกันแล้ว ค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้านั้นถูกคำนวณตามจำนวนสินค้าที่ได้สั่งซื้อ
สินค้าบางรายการมี "ค่าธรรมเนียมพิเศษ" ที่ต้องชำระแยกต่างหาก โดยคำนวณ "ค่าธรรมเนียมพิเศษ" ต่อสินค้า 1 รายการ แยกจากค่าขนส่งสินค้าและค่าสินค้า
กรณีที่สินค้าถูกตีกลับคืนมาที่บริษัทของเราด้วยเหตุที่สินค้านั้นถูกปฏิเสธการรับจากลูกค้า หรือทางไปรษณีย์ปลายทางได้จัดส่งแล้วแต่ไม่มีผู้รับ แล้วถูกเก็บรักษาเป็นเวลานาน จนพ้นกำหนดเวลาในการรับสินค้านั้น ทางบริษัทจะคืนเงินที่เหลือจากส่วนต่างของค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นโดยหักออกจากค่าสินค้า และค่าขนส่งที่ได้ชำระไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าขนส่งสินค้า นอกจากนี้ หากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีจำนวนมูลค่าสูงกว่าค่าสินค้า หรือจำนวนรวมในคำสั่งซื้อนั้น คุณต้องชำระค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งพิเศษ

6
ค่าใช้จ่าย

จำนวนเงินที่ต้องชำระ คือ จำนวนเงินทั้งหมดของสินค้าที่จัดส่ง และค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้า
การชำระเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตแต่ละบริษัท เช่น ยอดเงินที่ใช้ หรือ เงื่อนไขการชำระเงิน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตที่คุณใช้
ในขณะที่คุณสั่งซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต กรุณาชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอันเดียวกันกับชื่อสมาชิก หากชื่อเจ้าของบัตรเครดิตแตกต่างจากชื่อสมาชิก ทางเราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สกุลเงินที่ชำระจากบัตรเครดิตเป็นเงินเยนญี่ปุ่น
นอกจากนี้ หากเริ่มใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นอื่นในภายหลัง เช่น Alipay, Wechat ฯลฯ การชำระเงินจะถูกกำหนดตามเงื่อนไขต่างหาก สกุลเงินที่ใช้ชำระเป็นเงินเยนญี่ปุ่น

7
ภาษีสินค้านำเข้า และเอกสารแสดงรายการสินค้าส่งออก

ตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศปลายทางผู้รับสินค้า อาจมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีศุลกากร และค่าจัดส่งอื่น ๆ หากถูกเรียกชำระภาษีนำเข้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีศุลกากร และค่าจัดส่งอื่นๆ ทางสมาชิก (หรือ ผู้รับสินค้า หากเป็นการสั่งซื้อสินค้าโดยบุคคลอื่น) จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำนักงานไปรษณีย์ในพื้นที่จัดส่งจะแจ้งการใช้จ่ายดังกล่าวไปยังที่อยู่ผู้รับโดยตรง
สำหรับขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร สมาชิกต้องจัดการด้วยตัวเอง นอกจากนี้หากการส่งมอบล่าช้าอันเป็นผลจากพิธีการทางศุลกากร หรือเกิดปัญหาในกระบวนการทางศุลกากร บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทของเราจะไม่ส่งเอกสารรับรองการส่งออก เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หรือ และวีซ่าการส่งออก

8
คืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

หากต้องการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อมาที่ ドン・キホーテ ทางอีเมล หรือแฟกซ์ โดยแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการส่งคืนภายใน 14 วัน หลังจากได้รับแจ้ง ทางเรา ドン・キホーテ จะรับคืนสินค้าที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น (หลังจากอนุมัติ จะแจ้งให้คุณทราบไม่เกิน 7 วัน) หากคุณไม่แจ้งเรา หรือทำการส่งคืนสินค้าโดยไม่แจ้งให้เราทราบเกินกว่า 14 วัน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการคืนและเปลี่ยนสินค้าในรายการนั้นๆ

  คืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า
ドン・キホーテ เป็นผู้พิจารณา
(ส่งผิด・สินค้ามีตำหนิ・สินค้าเสียหาย อื่นๆ)

คืนเงินให้โดย ドン・キホーテ
อ่านรายละเอียดด้านล่าง(ข้อ1)

คืนเงินให้โดย ドン・キホーテ
อ่านรายละเอียดด้านล่าง(ข้อ3)
ตามความต้องการของสมาชิก

ลูกค้าสมาชิกชำระค่าขนส่งเอง
อ่านรายละเอียดด้านล่าง(ข้อ2)

(ลูกค้าสมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าตามความต้องการได้)
อ่านรายละเอียดด้านล่าง(ข้อ4)
(1)
คืนสินค้าตามที่ผู้จัดการพิจารณา
 1. กรณีสินค้าที่จัดส่ง แตกต่างจากสินค้าที่สั่งซื้อ (เกิดความผิดพลาด)
 2. กรณีสินค้าที่จัดส่ง มีตำหนิ ใช้งานไม่ได้
 3. กรณีสินค้าที่จัดส่ง มีความเสียหาย

ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
※หากเกิดกรณีตามข้อ 1 กรุณาคืนสินค้าตามสภาพตอนที่ได้รับ ไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น
※กรณีสินค้าแบบเซ็ท (เซ็ท 2 ชิ้น หรือของที่มาเป็นคู่) รวมทั้งของประกอบการใช้ ให้ส่งคืนสินค้าทุกชิ้นตามสภาพตอนที่รับสินค้า หากส่งคืนสินค้ามาเพียง 1 ชิ้น (หรือไม่ส่งคืนของประกอบสินค้า) ทางเราไม่ยอมรับการคืนสินค้าในรายการนั้นๆ

(2)
คืนสินค้าตามความต้องการของสมาชิก
ไม่ถูกใจสินค้าที่ได้รับ (เช่น อยากเปลี่ยนไซส์, สี, แบบลาย รวมทั้งอยากเปลี่ยนจากจานเป็นแก้วน้ำ ฯลฯ) ทางลูกค้าสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ หากกเกิดกรณีดังรายการต่อไปนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า
 1. ไม่แจ้งให้ทราบภายใน 14 วัน นับจากวันที่สินค้าส่งถึง
 2. ของกิน
 3. สินค้านั้นถูกเปิดใช้ แม้เพียงครั้งเดียว
 4. สินค้าประเภท Order made (สินค้าที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ฯลฯ เช่น ตราประทับชื่อ)
 5. สินค้าที่ถูกใส่ชื่อแล้ว
 6. สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ หรือเครื่องสำอางค์ที่ถูกแกะแผ่นซีลออกแล้ว
 7. ไม่มีบรรจุภัณฑ์ หรือกล่องใส่สินค้า (กล่องกระดาษ หรือเคสใส่สินค้า)
 8. สินค้านั้นถูกซ่อมแซม หรือทำความสะอาดโดยลูกค้าสมาชิก
 9. สินค้านั้นมีรอยตำหนิ หรือถูกทำให้สกปรกโดยลูกค้าสมาชิก (รวมทั้งการแต่งเติม, เสริมกลิ่น หรือทำให้กลิ่นเปลี่ยนไป)
 10. แท็กป้ายสินค้าถูกตัดออก
 11. สินค้านั้นถูกลองใช้, สินค้าเสียรูป หรือเปลี่ยนรูปอันเกิดจากการถูกลองใช้ (เช่น เกิดรอยยืดที่ช่วงรอบคอเสื้อ หรือรอบแขน ฯลฯ)
 12. สินค้า SALE, สินค้า Outlet, สินค้าที่ถูกระบุด้วยข้อความ "ไม่รับเปลี่ยนและคืน" ในรายละเอียดสินค้าที่หน้าเว็บไซต์
 13. ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้านั้นหายไป
(3)
เปลี่ยนสินค้าตามที่ผู้จัดการพิจารณา
 1. กรณีสินค้าที่จัดส่ง แตกต่างจากสินค้าที่สั่งซื้อ (เกิดความผิดพลาด)
 2. กรณีสินค้าที่จัดส่ง มีตำหนิ ใช้งานไม่ได้
 3. กรณีสินค้าที่จัดส่ง เกิดความเสียหาย

※กรณีสินค้าที่จัดส่ง แตกต่างจากสินค้าที่สั่งซื้อ (เกิดความผิดพลาด)
ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
หากต้องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาแจ้งความประสงค์ให้ชัดเจน หากสินค้าที่ต้องการให้ทางบริษัทเปลี่ยนให้นั้นถูกจำหน่ายหมดไป หรือเป็นสินค้าที่ยุติการจำหน่าย ทางเราไม่สามารถเปลี่ยนให้คุณได้ และจะคืนเงินค่าสินค้านั้น

(4)
เปลี่ยนสินค้าตามความต้องการของสมาชิก
 • ในกรณีไม่ถูกใจสินค้าที่ได้รับ (เช่น ไม่ชอบไซส์, สี, แบบลาย) ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนสินค้า ให้ส่งคืนโดยแจ้งว่าเราว่าไม่ต้องการสินค้านั้น แล้วจึงสั่งซื้อสินค้าใหม่ที่คุณต้องการอีกครั้ง
 • วิธีการส่งคืน และเปลี่ยนสินค้านั้นให้ใช้แบบฟอร์มแจ้งการส่งคืน-เปลี่ยนสินค้าของเรา และส่งคืนด้วยการขนส่งทางอากาศ หรือบริการไปรษณีย์ด่วนระหว่างประเทศ (EMS) เท่านั้น ห้ามส่งคืนด้วยบริการส่งพัสดุทางเรือ, เครื่องบินแบบประหยัด (SAL) บริการส่งของ DHL,Fedex, UPS ทางบริษัทของเราไม่รับคืนสินค้า หากลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าแล้ว แต่ทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ส่งคืนมา
 • หากเหตุผลในการส่งคืนและเปลี่ยนสินค้า นั้นเป็น "กรณีตามที่ ドン・キホーテ พิจารณา" ขอความกรุณาให้ลูกค้าสมาชิกสำรองจ่ายไปก่อน ทางเราไม่รับวิธีการชำระเงินปลายทาง
 • ทันทีที่สินค้าที่ถูกส่งคืนมายังบริษัทได้รับการอนุมัติ ทางเราจะเปลี่ยนสินค้าให้ หรือคืนเงินให้คุณ หากส่งคืนสินค้าโดยไม่ได้ใช้แบบฟอร์มส่งคืน-เปลี่ยนสินค้าที่ออกโดยบริษัทของเรา อาจทำให้เกดิความล่าช้าในการจัดการได้
 • เงินค่าสินค้า และค่าขนส่งจะถูกคืนให้ตามวิธีการตามที่ปรากฎด้านล่างนี้
 • การคืนเงินที่ได้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, Alipay (เปิดให้บริการในอนาคต), Wechat (เปิดให้บริการในอนาคต) และวิธีการอื่นๆ
 • การคืนเงินค่าสินค้าค่าจัดส่งสินค้า จะถูกจัดการตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต, Alipay (เปิดให้บริการในอนาคต), Wechat (เปิดให้บริการในอนาคต) จำนวนเงินค่าสินค้า และค่าขนส่งสินค้าที่ได้ชำระไปตอนสั่งซื้อสินค้า อาจมีอัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างจากตอนที่คืนเงิน ลูกค้าสามาชิกอาจได้รับคืนเงินจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น หรือน้อยลงอันเป็นผลจาอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทางลูกค้าสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทชดเชยส่วนต่างที่หายไปจากการคืนเงินได้ นอกจากนี้ กรณีที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางเราจะคืนเงินไม่เกิน 2 เดือน สัมพันธ์กับวันตัดยอดบัตรเครดิต และวันที่ชำระเงิน กรณีของ Alipay (เปิดให้บริการในอนาคต), Wechat (เปิดให้บริการในอนาคต) ทางเราจะคืนเงินให้ไม่เกิน 10 วัน สัมพันธ์กับวันที่ดำเนินการจัดการ
 • การคืนสินค้า และเปลี่ยนสินค้าจะทำการต่อรอบการสั่งซื้อแต่ละครั้งเท่านั้น

ข้อ 8

การจัดการเว็บไซต์
 1. SSL
  SSL คือ การเข้ารหัสข้อมูลรูปแบบหนึง สามารถส่งและรับข้อมูลเพื่อป้องกันการดักฟังและการลักลอบใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
  เว็บไซต์ของเราจัดการด้วยการเข้ารหัส SSL ข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าเว็บไซต์ทุกหน้า ถูกส่งและรับด้วยรหัส SSL ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา บุคคลอื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
  Firewall
  เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ Don Quijote ปกป้องข้อมูลด้วย Firewall ทั้งหมด
  ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นๆ สามารถลักลอบเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

ข้อ 9

การไม่ยอมรับความผิด
 1. การให้บริการของเราดำเนินไปตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้วนี้ทางเราไม่รับประกันว่าข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ทั้งที่ปรากฎโดยชัดแจ้ง และโดยปริยาย อาทิ ฟังค์ชั่น Wishlist, ราคาสินค้า,สต็อกสินค้า และความถูกต้องของรายการที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้น ต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่
 2. ยกเว้นในกรณีที่บริษัทถูกตำหนิ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าสมาชิก ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดการใช้บริการของเรา
 3. บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทของเรา จำกัดความรับผิดชอบเพียงสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านบริการนี้ ตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น ไม่มีความรับผิดต่อหนี้อื่นใด
 5. หากที่อยู่ปลายทางไม่ชัดเจน ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปยังข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนเพื่อการส่งสินค้า

ข้อ 10

ระงับการเผยแพร่สู่สาธารณะ
 1. 1.หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทของเรามีสิทธิระงับการเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. จำเป็นต้องตรวจสอบ หรือดูแลรักษาระบบเว็บไซต์โดยเร่งด่วน
  2. ไม่สามารถให้บริการทางเว็บไซต์ได้ เนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ,ไฟดับ หรือไฟไหม้
  3. ไม่ได้รับการตอบสนองการบริการจากผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสาร ลำดับแรก
  4. เกิดการลักลอบเข้าถึงระบบข้อมูลโดยบุคคลภายนอก หรือคอมพิวเตอร์ติดไวรัสจนยากที่จะให้บริการได้
  5. ตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน โดยได้รับการร้องขอความร่วมมือจากรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล และศาลยุติธรรม
  6. ไม่สามารถให้บริการข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ เนื่องจากเกิดความบกพร่องทางเทคนิค หรือปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุ
 2. 2.ทางบริษัทของเราสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อลูกค้า หรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการยุติการให้บริการชั่วคราวของเรา

ข้อ 11

จัดการ Link
หากบุคคลที่สามได้ส่งลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการจัดการของเรา และเกิดความเสียหายขึ้น ทางเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม และรวมถึงลิงค์ดังกล่าวข้างต้นอาจสูญหายไป อันเกิดจากการตั้งค่าเซอร์เวอร์ หรือโครงสร้างเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อ 12

หน้าที่ชดเชย
 1. บริษัทไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ต่อลูกค้า หรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง การระงับข้อมูลบนเว็บไซต์
 2. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อลูกค้าท่านอื่น และบุคคลที่สาม อันเป็นผลจากการใช้บริการของลูกค้าสมาชิก
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อลูกค้าท่านอื่น และบุคคลที่สาม อันเป็นผลจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์อันตรายในขณะใช้บริการ
 4. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อลูกค้า และบุคคลที่สาม และทำให้อุปกรณ์ชำรุดได้รับความเสียหาย อันเกิดจากการใช้บริการ

ข้อ 13

รับช่วงงาน

บริษัทอาจมอบหมายให้หน่วยงานอื่น รับช่วงให้จัดการงานทั้งหมด หรือบางส่วน

ข้อ 14

การส่งต่อสัญญา

1.ไม่อนุญาตให้สมาชิกส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเราไปยังบุคคลที่สาม โดยปราศจากเอกสารให้สิทธิเช่นว่านั้นจากบริษัทของเรา
2.บริษัทมีสิทธิที่จะส่งสัญญาทางธุรกิจ และข้อตกลงที่เกี่ยวกับบริการไปยังผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ โดยในการส่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกตามข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อ 15

เครื่องหมายการค้า

เครืองหมายการค้า "ドン・キホーテ" ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ รวมทั้งชื่อ และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของบริษัท ชื่อสินค้าอื่น และบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่น ก่อนใช้เครื่องหมายการค้าของเรา คุณต้องได้รับเอกสารยินยอมให้สิทธิเช่นว่านั้นจากบริษัทของเรา

ข้อ 16

ศาลผู้มีอำนาจพิจารณาคดี

หากมีข้อพิพาทในเรื่องข้อตกลงการใช้เกิดขึ้นจนนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นต้น ให้เป็นอำนาจการพิจารณา อยู่ในเขตอำนาจของศาลในท้องที่โตเกียว ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ข้อ 17

การเปลี่ยนแปลงสัญญา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเท่าที่จำเป็น โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าที่ได้เข้าชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการหลังจากที่ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับที่ผ่านการแก้ไขนั้นถูกประกาศบนเว็บไซต์ ให้ถือว่ายอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขที่ผ่านการแก้ไขนั้นๆแล้ว
แม้ว่าข้อตกลงและเงื่อนไขบางส่วนอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนออกไป มีผลบังคับใช้ได้ตามส่วนที่แก้ไข และไม่มีผลต่อกระทบใดๆ ต่อข้อตกลง และเงื่อนไขในส่วนอื่นๆ

ข้อ 18

มีผลบังคับใช้

การใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น และหากมีข้อพิพาท หรือปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคุณ และบริษัท ให้ดำเนินการไปตามกฏหมายแห่งประเทศญี่ปุ่น หากพบข้อแตกต่างในนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวที่ระบุเป็นภาษาญี่ปุ่น กับภาษาอื่นๆ ให้ยึดนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวที่เป็นภาษาญี่ปุ่น และให้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักภาษาแรกในการตีความ
ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้นี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 เป็นต้นไป

วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

บริษัท Don Quijote Co., Ltd.
แผนกบริการลูกค้า
Mail:cs_th@mpglobal.donki.com
(วันเวลาทำการ วันธรรมดา 10:00~17:00 *ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น)